Bigg Boss 11

Bigg Boss 11 Latest News & Gossips | Bigg Boss Season 11 Starting Date, Host Name, Contestants List, Live Streaming & Watch Full Episode Online

*Happy Navratri* Wishes, SMS, Messages, Status for Whatsapp

Spread the love

Happy Navratri Wishes – The nine-day Hindu festival of Navratri is celebrated in full swing and happiness all over the country. It is known to be the most significant festival in India which is dedicated to Goddess Durga with devotees across the country worshipping Navdurga that is nine forms of Devi Durga on nine days, as per the Hindu calendar.  The festival is widely celebrated by Maharashtrian, Bengali and Gujarati communities. This year, the glorious event of Navratri will be celebrated on 21st of September and will continue until 29th of September, 2017. Browse through our post and find a bunch of happy Navratri SMS, wishes, messages and Whatsapp status.

Happy Navratri Wishes 2017

The great occasion of Navratri is considered to be one of the auspicious festivals of Hindu religion and thus lavish gifts, sweets, and Happy Navratri Wishes are among one other. Wishing a happy Navratri to friends and loved ones is one of the amazing ways to express your heartiest wishes on this blissful festivities of Navratri. Here we have represented a list of new and awesome Happy Navratri Greetings from our below-provided section. Have a Happy Navratri 2017 and wish your loved ones all the success and prosperity during this incredible festival.

Colorful Cèrèmony Sèèmèd… Colorlèss For Mè… Änd Swèèt Musìc Of Fèstìväl… Bècämè dull Änd Solèmn… Ìn Your Äbsèncè… Mìssìng You On Navratri!!

Mäy thìs Navratri brìnghäppìnèss ìn your lìfè.Hätrèd bè fär äpärt from your lìfè.Ènjoy thè fèstìväl wìth lovè on your hèärt.Thosè Who Häs Lèärnèd To RèspèctÄnd Not To Grèèd Wìll Bè Fortunätè.Ì Know You Ärè Älwäys Rèspèctful Änd So You Ärè Ämong Thè Fortunätè! Èxcèllènt Wìshès For Ä Mèrry Navratri. Häppy Durgä poojä Änd Navratri

Thìs Pìous Èvènt Of Navratri, Wìll Brìng Rèjuvènätèd MìndsTo You Äll ThroughÄs You Whìspèr Thè Words Of Joy To Your Fämìly.Mäy Ä Grèät Unìty Bè Born Ämong You!Häppy Durgä poojä Änd Navratri!!

Happy Navratri Wishes

Happy Navratri Wishes

Happy Navratri Wishes

Mäy thìs Navratri, lìght up for you.Thè hopès of Häppy tìmès, Änd drèäms for ä yèär full of smìlès!Wìsh you Happy Navratri.

Goddèss Durgä Ìs Älwäys Thèrè To Protèct You,
Lèt Hèr Guìdäncè Show You
Thè Wäy Ìn Thè Därkèst Momènts,
Änd Hèr Wìshès Bè Älwäys By Your Sìdè,
Hävè Ä Happy Navratri

“Mää kì jyotì sè prèm mìltä häì, säbkè dìlo ko märm mìltä häì, jo bhì jätä häì MÄÄ kè dwär, kuchkuch järur mìltä häì.” SHUBH NAVRATRI.

Mäy thè fèstìväl of Navratri brìng joy änd prospèrìty ìn your lìfè, Happy Navratri!

Happy Navratri Wishes in Hindi

Happy Navratri Wishes

Happy Navratri Wishes

Thè Nìnè Shäktì’s:
Shäìläputrì,
Chändräghäntä,
Brähmächärìnì,
Kushmändä,
Kätyäyänì,
Skändä Mätä,
Kälä Rätrì,
Sìddhìdäyìnì Änd
Mähä Gowrì Ärè Vìbränt On Nävärätrì.
Hävè Thèìr Countlèss Blèssìngs
Wìth You Änd Èndèävour Thèìr Ènèrgy Thìs Nävärätrì.

Mäy thè fèstìväl of lìghts bè thè härbìngèr of joy änd prospèrìty. Äs thè holy occäsìon of Navratri ìs hèrè änd thè ätmosphèrè ìs fìllèd wìth thè spìrìt of mìrth änd lovè, hèrè’s hopìng thìs fèstìväl

Läkshmì kä häth ho Säräswätì kä säth ho Gänèsh kä nìwäs ho Äur mää durgä kè ääshìrwäd sè Ääpkè jèèvän mäì präkäsh hì präkäsh ho! Happy Navratri!!

Navratri Wishes

Happy Navratri Wishes

Happy Navratri Wishes

Also See: Navratri 2017 Dress Colors List

Happy Navratri SMS

During the celebration of Navratri, people extend greetings and wishes to mark their excitement and enthusiasm for the feast. When it comes to wishing, Happy Navratri SMS has evolved as the fastest and easiest way to convey your good regards towards your dearest ones. In the following section, we have offered a comprehensive collection of Happy Navrati SMS in Hindi and you will also get a huge collection of cute and fresh Happy Navratri SMS in Marathi. Just go through our below-given lines and try to collect our exclusive collection of Happy Navratri SMS in Gujarati.

माँ की आराधना का ये पर्व हैं, माँ के नौ रूपों की भक्ति का पर्व हैं, बिगड़े काम बनाने का पर्व हैं, भक्ति का दिया दिल में जलाने का पर्व हैं.  शुभ नवरात्री!

माँ दुर्गे, माँ अंबे, माँ जगदांबे, माँ भवानी, माँ शीतला, माँ वैष्णाओ, माँ चंडी, माता रानी, मेरी और आपकी मनोकामना पूरी करे. !! जय माता दी !!

जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ, हमारी भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा की अवतार है माँ. शुभ नवरात्रि!

Navratri SMS

Happy Navratri SMS

Happy Navratri SMS

सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस माँ के चरण में,
हम है उस माँ के चरणों की धूल,
आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल।
शुभ नवरात्रि.

सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके,
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते…
तुम्हा सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा…
आई जगदंबेची अखंड कृपा तुमच्यावर आणि तुमच्या कुटुंबियांवर राहो,
आणि तुम्हा सर्वांचे जीवन आनंदमय आणि
सुखमय होवो, अशी श्री जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना…

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:.

आजपासून सुरू होणा-या नवरात्र ऊत्सवाच्या
तुम्हाला व तुमच्या कुटुंबियांना हार्दिक शुभेच्छा…
शक्तीची देवता असलेली अंबे माता आपणा सर्वांना सुख,समृद्धी
व यशप्राप्तीसाठी आशीर्वाद देवो हीच अंबे मातेच्या चरणी नम्र प्रार्थना…
*||अंबे माता की जय||*

Happy Navratri SMS

Happy Navratri SMS

Happy Navratri SMS

Ää Navratri Utsäv Nì Jèm Ääpnu
Jìvän Pän Shukho Thì Chhälkäè
Jäy Èvä Märä Ääshìrväd
Mää Durgä Säu Nu Bhälu Kärè…
Nävrätì Pärv Nì Ääpnè Dhèro Shubh-Kämnäo.

Sudhärì Lèvä Jèvì Chhè Potänì Bhul
Bhulì Jävä Dèvì Chhè Bìjänu Bhul
Äätlu Mänvì Kärè Käbul
To Här Roj Dìl Mä Ugè Sukh Nä Phool
Happy Navratri …!!

Käìk vähäl nì to käìk vèdnä nì 6è vät,
vìräh nì vyäthä mä 6è tukì muläkät.
Kyärèk dìväs vìtì jäy 6è bändh ääkhè,
to kyärèk khulì ääkhè vìtävävì pädè 6è rää

Navratri SMS in Hindi

Navratri SMS

Navratri SMS

Happy Navratri Messages

Apart from observing fasts, rituals, traditions and worshipping nine avatars of Maa Durga, the many devotees are quite enthusiastic about sending special and lovely Happy Navratri Msg to everyone and meanwhile wish them a very happy Navratri 2017!! On the grateful occasion of Navratri, here we have listed a large collection of Happy Navratri Messages in Hindi as well as Happy Navratri Messages in English that you can send to your beloved family members, close pals, relatives and dear ones.  Go ahead and check out our exciting collection of Navratri messages and feel free to share among each other.

Läkshmì kä häth ho Säräswätì kä säth ho Gänèsh kä nìwäs ho Äur mää durgä kè ääshìrwäd sè Ääpkè jèèvän mäì präkäsh hì präkäsh ho! Happy Navratri

Pyär kä täränä uphär ho Khushìyo kä näzränä bèshumär ho Nä rähè koì gäm kä èhsäs Äìsä nävräträ utsäv ìs sääl ho! Happy Navratra!

Jäì Mää Durgè! Jäì Mää Ämbè! Jäì Mää Jägdämbè! Jäì Mää Bhäwänì! Jäì Mää Shèètlä! Jäì Mää Väìshno! Jäì Mää Chändì! Mätä Ränì mèrì äur äpkì mänokämnä purì kärèy Jäì Mätä dì!

Happy Navratri Messages in Gujarati

Happy Navratri Messages

Happy Navratri Messages

Thìs Navratri, mäy you bè blèssèd wìth good fortunè äs long äs Gänèshjìs trunk, wèälth änd prospèrìty äs bìg äs hìs stomäch, häppìnèss äs swèèt äs hìs lädoos änd mäy your troublè bè äs smäll äs hìs mousè. Happy Navratri

Fortunätè ìs thè onè who häs lèärnèd to ädmìrè, but not to ènvy. Good Wìshès for ä joyous Navratri, wìth plènty of Pèäcè änd Prospèrìty!

Mäy thìs Navratri bè äs brìght äs èvèr. Mäy thìs Navratri brìng joy, hèälth änd wèälth to you. Mäy thè fèstìväl of lìghts brìghtèn up you änd your nèär änd dèär onès lìvès.

N = Näv ChètnäÄ = Äkhänd JyotìV = Vìghnä NäshäkR = RätjägèshwärìÄ = Änänd DäyìT = Trìkäl DärshìR = Räkhän KärtìÄ = Änänd Mäyì MääMäy Näv Durgä blèss you älwäys.Wìsh you änd your fämìly ä vèry Happy Navratri!

Happy Navratri Messages

Happy Navratri Messages

Happy Navratri Messages

Thìs fèstìväl brìngs ä lot of color ìn our lìvès. Mäy brìght colors domìnätè ìn your lìfè thìs yèär. Wìshìng you änd your fämìly ä Happy Navratri!

Nìnè NAVRATRI Präsäds For You: 1) Shäntì 2) Shäktì 3) Säìyäm 4) Sänmään 5) Särältä 6) Säfältä 7) Sämrìdhì 8) Sänskäär 9) Swäästhyä. Happy Navratri 2017

Thosè èmpty späcès wèrè my sìlènt präyèrs, äskìng Mää Durgä to guìdè & protèct you älwäys, ìn whätèvèr YOU do & whèrèvèr YOU ärè!

Happy Navratri Messages in Hindi

Navratri Messages

Navratri Messages

Happy Navratri Status for Whatsapp

The festival of Garba and Dandiya Raas is just right around the corner and we know you might be searching for latest and new Happy Navratri Status in order to delight your near and dear ones and also upload on your social medias. So, here we have gathered a wide range of adorable and sweet Happy Navratri Whatsapp Status especially for you. As the festivity of Navratri is commencing nearer, then get ready to enjoy the festive season with fullest by grabbing these beautiful and expressive Happy Navratri Status for Whatsapp.

Nìnè nìghts of fèstìvìty, Wìth däncès änd rèvèlrìès, Mäy thìs dìvìnè occäsìon brìng succèss to you, Änd èmbräcè vìctorìès too. Hävè ä dèlìghtful Navratri!

Mäy goddèss Durgä showèr. Äll hèr blèssìngs on you änd your fämìly durìng thìs Navratri. Mäy hèr sìghts bè älwäys wìth you. Mäy hèr händs bè on you through thè yèär. Happy Navratri!!

Mää Durgè, Mää Ämbè, Mää Jägdämbè, Mää Bhäwänì, M ää Shèètlä, Mää Väìshnäo, Mää Chändì, Mätä Ränì mèrì äur äpkì mänokämnä purì kärèy. HAPPY NAVRATRI 2017.

Navratri Status in Hindi

Happy Navratri Status

Happy Navratri Status

Mäy you bè blèssèd wìth good luck äs much äs Lord Gänèshä’s trunk änd prospèrìty äs much äs hìs stomäch.
Happy Navratri!

Thìs Navratri lìght thè lämp of häppìnèss,
Prospèrìty änd knowledge
Happy Navratri

Todäy ìs fìrst NÄVRÄTRÄ. Mäy GOD DURGÄ gìvè prospèrous to you änd to your fämìly. Mäy hèr blèssìngs bè älwäys wìth you. JÄÌ MÄÄTÄ DÌ. Happy Navratri!

Long lìvè thè trädìtìon of Hìndu culturè änd äs thè gènèrätìons hävè pässèd by Hìndu culturè ìs gèttìng strongèr änd strongèr lèt’s kèèp ìt up. Bèst Wìshès for Navratri!!

Happy Navratri Status

Happy Navratri Status

Happy Navratri Status

Hìndu culturè ìs gèttìng strongèr änd strongèr, lèt’s kèèp ìt up. Long lìvè thè country’s rìch trädìtìon. Bèst Wìshès for Navratri!

Navratri mèäns 9 nìghts of dèvotìon. Spìrìtuälìty. Cèlèbrätìons. Musìc. Däncè. Gärbä. Stutì. Hopè thè dìvìnè blèssìngs of Mää älwäys bè wìth you. Happy Navratri!!

Fèäst änd hävè funThè dändìyä rääs häs bègunMää ìs blèssìng us through Ä vèry Happy Navratri änd Durgä Pujä to you!

Navratri Whatsapp Status

Navratri Status

Navratri Status


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bigg Boss 11 © 2017 Frontier Theme